Vandžiogalos bažnyčioje įvyko Žolinių atlaidai

Procesijos pradžia

Labai iškilmingai, pamaldžiai, gražiai ir kaip niekad gausiai dalyvaujant parapijiečiams bei svečiams iš įvairių Lietuvos vietų Vandžiogalos bažnyčioje įvyko Žolinių atlaidai.

9 val. lenkiškai aukojamose Mišiose susirinko pilna šventovė ne tik vietinių lenkų, tačiau maldininkų iš Kėdainių, Jonavos, Lapių, Kauno ir Vilniaus. Įvairias lenkų bažnytines ir klasikines giesmes atliko Maišiagalos parapijos mišrus choras, kuriam visa lenkų bendruomenė ir klebonas reiškia didelę padėką už aukštą meistriškumą ir pasiaukojimą įveikiant tolimą piligrimystės kelionę.

Po lenkiškų Mišių buvo atgiedota M.Marijos litanija lenkų ir lietuvių kalbomis, vyko Švč.Sakramento procecija, kurios giesmę pusę kelio giedojo lietuviai, kitą pusę - lenkai.

 

Betarpiškai po procesijos prasidejo šv.Mišios senąja katalikų liturgija, kurias aukojo klebonas kun.O.P.Volskis. Sakraliąją polifoniją, sukurtą klasikiniam ritui, atliko profesionalių atlikėjų kvartetas, kurio giedojimu buvo sužavėti Mišių dalyviai.

Procesijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kryžiaus Kalno vienuolyno gvardijonas vienuolis pranciškonas t.Ramūnas Mizgiris. Pasak pamokslininko, M.Marija tikėjimu atvėrė savo sielą Dievui, todėl per ją Dievas atėjo į pasaulį. Panašiu būdu kiekvienas tikėjimu gyvenantis krikščionis tampa Dangaus atvirumu šiame pasaulyje. M.Marija tapo pirmuoju žmogumi, kuriame amžiams apsigyveno Dievas ir jo artumą išreiškia Dangun paėmimo įvykis.

 

Po šv.Mišių buvo pašventinti žmonių atsineštieji žolynai, gėlių puokštės.

Prieš atlaidus į altorių prie malonėmis garsaus Nukryžiuotojo buvo įkelti restauruoti votai - tikinčiųjų padėkos ženklai už išklausytas maldas ir patirtus stebuklus. Didžioji jų dalis yra iš XIX am. Keletas votų yra iš XX am. pradžios. Per Kryžiaus išaukštinimo šventę rugsėjo 19 d.  prie Nukryžiuotojo bus užkabinti tikinčiųjų votai, kurie sovietmečiu patyrė stebuklingų išgijimų, kurių maldos buvo išklausytos. Parapijos vardu bus paaukotas specialus votas už sovietmečiu nusavintos bažnyčios atgavimą 2011 m.

 

Kaip ir per praėjusius amžius tikintieji meldėsi į Šv.Kryžių eidami keliais aplink altorių.

Baigiantis atlaidams klebonas kun.O.P.Volskis palinkėjo visiems gražios šventės, Dievo įtakos sieloms ir gyvenimui, atnaujinti tikėjimą ir prisidėti prie Kryžiaus garbės iškėlimo bei Vandžiogalos šventovės atnaujinimo darbų.DalyviaiKryžius

Švč.Sakramento procecija, kurios giesmę pusę kelio giedojo lietuviai, kitą pusę - lenkai

Free Joomla! template by Age Themes